Privacypolicy

Deze privacypolicy is van toepassing op onze dienstverlening en (het gebruik van) de website www.bright-advocaten.nl.

Algemeen

Het is mogelijk dat wij bij onze dienstverlening en bij uw gebruik van onze websites persoonsgegevens verwerken en deze o.a. ook delen met onze ICT (Cloud Software) leverancier en/of bezorgdiensten. Wij respecteren uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Wij verwerken persoonsgegevens om u diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– Innen van declaraties;
– Advisering, bemiddeling en verwijzing;
– Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– Marketing- en communicatieactiviteiten, zoals om u (met uw toestemming) in ons nieuwsbriefbestand op te nemen en periodiek nieuwsbrieven aan u toe te sturen;
– Vragen beantwoorden die zijn ingediend via het contactformulier op onze website, en om in verband daarmee contact met u op te nemen;
– Vanwege technische en analytische redenen, zoals optimalisatie van de website.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de navolgende categorieën persoonsgegevens die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

– NAW-gegevens;
– E-mailadres(sen);
– Telefoonnummer(s);
– Bedrijfsnaam;
– Eventueel financieel of fiscaal relevante gegevens, en daarbij behorende correspondentie
– Browsergegevens;
– Apparaatgegevens;
– Tijdsduur van uw bezoek;
– Pagina’s die u bezoekt en de volgorde daarvan.

Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt. U heeft altijd het recht om uw gegeven toestemming in te trekken, of om bepaalde gegevens niet te verstrekken. Zonder uw contactgegevens kunnen wij echter geen antwoord geven op uw vragen of u onze nieuwsbrief versturen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– Wettelijke verplichting(en);
– Uitvoering van de overeenkomst (om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren);
– Verkregen toestemming van betrokkene(n) (om u, indien u (nog) geen relatie bent, aan te melden voor onze nieuwsbrief);
– Gerechtvaardigd belang (voor het plaatsen van functionele en analytische cookies).

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons zoals onze ICT (Cloud Software) leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Andere derde partijen zijn in het bijzonder de mailservices waarmee wij de nieuwsbrief verzenden (zoals MailChimp), Google Analytics en onze softwareleverancier.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partijen die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, worden verwerkersovereenkomsten gesloten waardoor een derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG, waarbij passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruikmaken van diensten van derde partijen, zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet/bezwaar, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudings­plicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

U heeft ook het recht een klacht over privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw rechten vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Statistieken en cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van de website(s) en onze Facebook pagina voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door ons niet verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van onze website(s) te vergroten, wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Voor de gegevens die met behulp van cookies worden verzameld geldt de cookie policy.

Aanpassing privacypolicy

Wij hebben het recht de inhoud van deze privacypolicy op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacypolicy worden op onze websites gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze websites.

Vragen en contact

Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacypolicy of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

BRight Advocaten B.V.
Sophiastraat 34
4811 EM Breda
076 53 000 50
info@bright-advocaten.nl

Laatst bijgewerkt op: 23 juli 2018

Reader Interactions