Home > Blog > Inbreuk op IE-rechten een strafbaar feit?

Inbreuk op IE-rechten een strafbaar feit?

Een verkoper van vervalste parfums mag strafrechtelijk vervolgd worden. Dit besloot de Hoge Raad in een recent arrest.[1] Of er sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, wordt volgens het civiel recht bepaald.  Onder bepaalde omstandigheden kan een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht echter ook leiden tot strafrechtelijke vervolging. Welke omstandigheden dit zijn, wordt in dit artikel uitgelegd.

Civiel recht vs. Strafrecht

In Nederland kennen we twee categorieën recht: het privaatrecht en het publiek recht. Civiel recht is privaatrecht en gaat over de verhoudingen tussen twee personen en/of bedrijven. Bij het publiek recht, waar het strafrecht onder valt, gaat het over de verhouding tussen de overheid en personen en/of bedrijven. Voor strafrechtelijke vervolging dient aangifte te worden gedaan. Het Openbaar Ministerie beslist vervolgens of er wordt overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.

Overweging Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat bij een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten civielrechtelijke handhaving het uitgangspunt moet zijn. Strafrechtelijke vervolging is mogelijk als er sprake is van een inbreuk op grote schaal die de markt verstoort. Ook moet de inbreuk beroepsmatig zijn. Dit betekent dat de inbreukmaker zich, door het maken van een inbreuk, voor een groot deel in zijn levensonderhoud kan voorzien. Een indicatie hierbij is een omzet van 1000 euro of meer per maand.

Oordeel Hoge Raad

De verkoper van de vervalste parfums kan in onderhavige casus strafrechtelijk vervolgd worden omdat er sprake is van een beroepsmatige inbreuk op grote schaal die de markt verstoort. Of er sprake is van een beroepsmatige inbreuk werd in deze zaak beoordeeld aan de hand van voorraden, inkoop- en verkoopprijzen. Volgens de Hoge Raad is in deze zaak strafrechtelijke vervolging mogelijk aangezien er sprake is van grootschalige inbreuk en piraterij waarbij het algemene belang in gevaar komt. Ook speelt mee dat de verkoper van de vervalste parfums al vier keer eerder een vergelijkbare inbreuk heeft gemaakt.

Conclusie

Het uitgangspunt bij een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht is civielrechtelijke handhaving door de rechthebbende zelf, eventueel met de hulp van een rechter. Strafrechtelijke vervolging kan in bepaalde gevallen aan de orde zijn indien beroepsmatig, op grote schaal de markt wordt verstoord door de inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Wanneer het algemeen belang in gevaar komt, kan er een strafrechtelijke veroordeling volgen.

 


[1] HR 18 april 2017, IEF 16799; ECLI:NL:HR:2017:700 (Namaak merk-parfums)