Home > Blog > Hoe toont u aan dat uw merk normaal is gebruikt?

Hoe toont u aan dat uw merk normaal is gebruikt?

U vraagt zich wellicht af waarom u in bepaalde gevallen überhaupt moet aantonen dat uw merk normaal is gebruikt. U heeft toch een merk?! Dit standpunt klopt in principe, echter de wetgever heeft het niet wenselijk geacht dat merkhouders die hun merk niet gebruiken, op enigerlei wijze verhinderen dat derden het merk dan wel een daaraan overeenstemmend teken kunnen gebruiken dan wel registreren als merk. Niet-normaal gebruik van uw merk levert dan ook een grond voor verval van het merkrecht op.

Een belanghebbende kan in een procedure bij de rechter een rechtsvordering tot vervallenverklaring instellen, indien het merk in een periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt en er geen geldige reden bestaat voor dit niet normale gebruik. Oftewel, achterover leunen na een merkregistratie is niet aan te raden. Je moet ervoor waken het merk ook daadwerkelijk te gebruiken. De ratio hierachter is het totale aantal ingeschreven merken, en derhalve het aantal rijzende conflicten over merken, te verminderen. Een geldige reden voor niet-normaal gebruik van een merk is een omstandigheid die een belemmering vormt voor het gebruik van een merk, zoals invoerbeperkingen.

Maar wat is normaal gebruik nou eigenlijk? In het algemeen verstaat men onder normaal gebruik, dat het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven, een afzet te vinden of te behouden, ten opzichte van de waren of diensten van andere ondernemingen. Er moet sprake zijn van reële commerciële exploitatie van de waren of diensten. Symbolisch gebruik (ook wel “token use” genoemd), dat ertoe strekt de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden, is uitgesloten.

Het criterium van normaal gebruik is een niet al te strenge eis. Bij het onderzoek naar normaal gebruik moeten alle feiten en omstandigheden in acht worden genomen. Zo moet worden gekeken naar de kenmerken van de producten en diensten, met welke frequentie het merk wordt gebruikt, en of het merk is gebruikt bij de verkoop van álle gelijkgestemde producten en diensten van de merkhouder, of maar bij enkele. Verder wordt geëist dat het gebruik extern is geweest (dus niet louter binnen een franchisegroep).

Dat de eis over het algemeen niet streng is, blijkt uit het feit dat ook de verkoop van waren aan één enkele klant, normaal gebruik van een merk kan opleveren, mits het gebruik commercieel gerechtvaardigd is. Te denken valt aan kostbare medische apparatuur. Slechts bij zeer gering gebruik, in samenhang met alle omstandigheden van het geval, wordt aangenomen dat geen sprake is van normaal gebruik. Onder zeer gering gebruik valt bijvoorbeeld na jarenlang geen gebruik te hebben gemaakt van een merk, dit merk gebruiken voor een testpilot. Of bijvoorbeeld een gering aantal downloads per jaar. Voor de feitelijke beoordeling van normaal gebruik is de intentie van de merkhouder toonaangevend.

Welk bewijs kan normaal gebruik van een merk aantonen? Denk aan verpakkingen, prijslijsten, etiketten, catalogi, facturen, foto’s, marktaandelen, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen (van leveranciers, retailers, et cetera).

Met het oog op het (mogelijk) in de toekomst moeten aantonen van normaal gebruik van uw merk, kunnen concluderend een aantal aanwijzingen worden gegeven. Zo is het verstandig facturen te voorzien van uw merk, ervoor te zorgen dat deze facturen gemakkelijk te extraheren zijn uit uw systeem, en daarnaast catalogi te voorzien van een datum. Doe dit consequent, zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan!