Home > Blog > Het Weens Koopverdrag: hoe zat het ook alweer?

Het Weens Koopverdrag: hoe zat het ook alweer?

Als ondernemer in een tijd waarin handeldrijven met het buitenland eerder regel is dan uitzondering, doet u er goed aan om uzelf eens te verdiepen in het Weens Koopverdrag (Wkv), dat onlangs alweer haar 25e verjaardag vierde.

Het Wkv in een notendop
Het Wkv is een internationaal verdrag dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten in B2B-relaties. Het Wkv is door ruim 65 landen (ongeveer tweederde van de wereldhandel) bekrachtigd, waaronder bijna alle Europese landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Buiten de EU zijn onder andere de VS, Brazilië, China, Japan, Rusland, Canada en Australië partij.[1] Enkel op overeenkomsten tussen partijen gevestigd in voorgenoemde landen is het Wkv van toepassing.

Partijen kunnen de toepassing van het Wkv uitsluiten in hun overeenkomsten. Dit is niet altijd een slimme zet: vooral voor verkopers is het de moeite waard om de toepassing van het Weens koopverdrag te overwegen; de nationale regelgeving betreffende de opgenomen onderwerpen worden dan door het Wkv vervangen.

Klachtplicht
In Nederland geldt een klachtplicht: de koper moet na ontdekking van een gebrek, of nadat hij dit redelijkerwijs had moeten ontdekken, dit gebrek binnen bekwame tijd melden bij de verkoper.

In het Wkv is ook een onderzoeksplicht opgenomen. De koper moet het product na aflevering zo snel mogelijk (laten) keuren. Let op!: indien een koper zijn product niet tijdig onderzoekt, kan het zo zijn dat hij geen recht meer heeft om te klagen.

Verval aansprakelijkheid
De koper verliest onder het Wkv na 2 jaar het recht om zich te beroepen op non-conformiteit van het product, tenzij in de overeenkomst een andere garantietermijn is opgenomen. In Nederland wordt een dergelijke fatale termijn niet gehanteerd.

Vervanging van de zaak
Het Wkv stelt dat de koper enkel een vervangende zaak kan eisen wanneer het gebrek een wezenlijke tekortkoming vormt. Een tekortkoming is pas “wezenlijk” als deze tot zodanige schade leidt bij de koper, die aanmerkelijk afwijkt van wat zij mocht verwachten van de overeenkomst. Alleen dit wordt nog verder beperkt: als de verkoper dit gevolg niet had (hoeven) voorzien, dan is geen sprake van een wezenlijke tekortkoming en heeft de koper dus pech. Alleen het vorderen van schadevergoeding staat dan nog open.

In Nederland heeft de koper in beginsel juist recht op vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking te gering is om vervanging te eisen.

Recht op schadevergoeding
De eerdergenoemde te eisen schadevergoeding staat gelijk aan de schade, inclusief de gederfde winst die de andere partij heeft geleden. Deze schadevergoeding kan niet hoger zijn dan de schade die de verkoper had kunnen voorzien bij het sluiten van de overeenkomst.

Onder het Wkv is dus het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, bepalend voor de maximale hoogte van de schadevergoeding. In Nederland wordt de verwachte schade bepaald aan de hand van de schadeveroorzakende gebeurtenis, de wanprestatie dus.

Het Wkv stuurt sterk aan op schadevergoeding, wat nadelig kan zijn voor de verkoper, aangezien deze misschien liever het gebrekkige product zou willen herstellen of vervangen.

Geen ingebrekestelling
Het Wkv kent, in tegenstelling tot het Nederlandse recht, geen ingebrekestelling of verzuim. Indien sprake is van een gebrek, staan de verschillende rechtsmiddelen van het verdrag direct open voor de koper. In Nederland dient de verkoper eerst in gebreke te worden gesteld, waarna hij in verzuim geraakt, voordat bijvoorbeeld een vervangend product mag worden geëist.

Rechtszekerheid
Het kan zijn dat het recht van het land vanuit waar uw wederpartij handelt, van toepassing is op uw overeenkomst. Wanneer dit recht onduidelijke of voor u nadelige bepalingen hanteert, kan het met het oog op rechtszekerheid een groot voordeel zijn om het Wkv te gebruiken. Dit voorkomt bij eventuele conflicten een hoop geharrewar over gebreken, termijnen, enzovoorts.

Conclusie
Zoals u ziet kan het voor u voordelig uitpakken om het Wkv te gebruiken in uw handelsovereenkomsten. Heeft u een vraag over het Wkv of over internationale overeenkomsten? U kunt altijd contact met ons opnemen!


[1] Zie voor een volledig overzicht van de verdragsluitende staten:  http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html.