Home > Blog > Derdenwerking van exoneratiebedingen

Derdenwerking van exoneratiebedingen

Derdenwerking van exoneratiebedingen is een onderwerp dat niet veel in de belangstelling staat. Toch is het belangrijk hier rekening mee te houden. Het kan verstrekkende financiële gevolgen hebben, indien een exoneratiebeding ook doorwerkt ten aanzien van een derde die geen partij is bij een overeenkomst. Daarom hierbij een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Exoneratiebeding
Een exoneratiebeding is een veel voorkomende contractuele bepaling waarvan het doel is aansprakelijkheid zoveel mogelijk uit te sluiten. Normaal speelt deze bepaling tussen partij A en B, die een overeenkomst hebben gesloten. Loopt B schade op door een handeling van A, dan kan A eventueel een beroep doen op het exoneratiebeding uit de overeenkomst. Het wordt ingewikkelder indien voor de uitvoering van de overeenkomst tussen A en B, B de hulp van partij C inschakelt die geen deel uitmaakt van de overeenkomst tussen A en B. Wat gebeurt er indien C schade veroorzaakt voor partij A? C en A hebben immers geen overeenkomst, C is alleen partij in de overeenkomst met B.

Derdenwerking
Hier kan het leerstuk van derdenwerking een rol spelen. Normaal sluiten partijen een overeenkomst en gelden die bepalingen alleen tussen die partijen. Maar derdenwerking is hierop een uitzondering, een bepaling heeft dan ook werking tegenover een partij die geen deel uitmaakt van de overeenkomst, zoals in het voorgaande verhaal partij A.

Criteria
De vraag is, wanneer is deze uitzondering dan van toepassing? Uit de rechtspraak volgen verschillende criteria die bepalen of hier wel of geen sprake van is (deze criteria zullen moeten worden ingevuld aan de hand van de verhouding van partijen en de omstandigheden van het geval):

  • Zijn er gedragingen van degene die degene die zich op het beding beroept (in het voorgaande verhaal partij C) aanspreekt (in het voorgaande verhaal partij A) aanwezig, die het redelijk vertrouwen hebben gewekt, dat zij dat beding jegens haar zal inroepen?;
  • De aard van de overeenkomst en van het betreffende beding in verband met de bijzondere relatie waarin de derde staat tot degene die zich op het beding beroept;
  • Het wettelijk stelsel;
  • De redelijkheid en billijkheid.

Kortom, het is belangrijk om goed na te denken over het opnemen van een exoneratiebeding en de gevolgen daarvan ten opzichte van derden. Wilt u advies of heeft u vragen? Neem gerust contact op.