Home > Blog > De 5 meest gestelde vragen over drones & privacy

De 5 meest gestelde vragen over drones & privacy

Ik heb zelf ooit een drone als cadeau gekregen, maar die was letterlijk binnen twee minuten weggevlogen! Over de bomen en daar voorbij… Weg cadeau. De volgende keer toch maar even checken of ik de ‘pro-stand’ heb uitgezet. De mensen met iets meer “drone-ervaring” zetten drones echter met gemak in voor de meest uiteenlopende doelen, zoals het handhaven van de openbare orde, het vliegen van kleding over de catwalk of het smokkelen van goederen naar een gevangenis.

Wellicht staat u bij het gebruik van drones niet stil bij de privacy-aspecten die hieraan zijn verbonden. Eenvoudig kunnen bijvoorbeeld opnamen worden gemaakt door camera’s of kunnen telefoongesprekken worden onderschept. In dit artikel beantwoord ik de 5 meest gestelde vragen over drones & privacy.

1)      Welke instrumenten van drones kunnen inbreuk maken op mijn privacy?

Drones zijn er in verschillende soorten en maten. Zo zijn er drones die instrumenten bevatten als camera’s, microfoons, radars, sensoren voor het onderscheppen van telefoongesprekken, GPS-systemen, etc. Deze instrumenten kunnen vastleggen waar u bent, met wie u bent, wat u zegt, etc. En dit vaak zonder dat u dit in de gaten heeft, laat staan dat u hiervoor toestemming heeft gegeven!

2)      Wanneer zijn de gegevens die met behulp van een drone worden verzameld persoonsgegevens?

Als de gegevens (in)direct te herleiden zijn tot de identificatie van een natuurlijk persoon, dan kunnen we spreken van persoonsgegevens. Een drone kan personen in beeld brengen, maar dit is niet automatisch het verzamelen van persoonsgegevens. Het gaat er om of de persoon geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld door zijn gezicht, kenteken of locatiegegevens vast te leggen.

3)      Hoe kunnen de risico’s voor mijn privacy door het gebruik van een drone worden verminderd?

De personen of bedrijven die drones gebruiken, kunnen de volgende maatregelen treffen om de risico’s voor uw privacy te verminderen:

–          Het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment;
–          Het toepassen van Privacy by Design en Privacy by Default;
–          Gedragscodes;
–          Het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen;
–          Etc.

Deze maatregelen zullen vooral worden ingezet door bedrijven die willen voldoen aan de verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (en in de nabije toekomst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Maar ook natuurlijke personen mogen niet zomaar persoonsgegevens verzamelen.

4)      Wat kan ik doen als door het gebruik van een drone inbreuk wordt gemaakt op mijn privacy?

In artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Verdrag tot de Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden staat dat u het recht heeft om niet te worden bespied of afgeluisterd. Het gebruik van drones levert een inbreuk op het recht van privacy op als bijvoorbeeld op een systematische of duurzame wijze persoonsgegevens worden vastgelegd of als de met de drone verzamelde gegevens openbaar worden gemaakt. U kunt hiertegen in rechte optreden door een beroep te doen op art. 8 EVRM en/of art. 10 Grondwet. U kunt een voorval met een drone ook melden bij de plaatselijke politie.

5)      Wat kan ik doen als door het gebruik van een drone inbreuk wordt gemaakt op mijn persoonsgegevens?

Het is helaas lastig te achterhalen wie de bestuurder is van de drone als u er één ziet vliegen. Daardoor kunt u vaak niet achterhalen wie degene is die wellicht uw persoonsgegevens verwerkt. Indien u hier wel achter komt, dan kunt u verschillende acties ondernemen, zoals:

–          De verwerker verzoeken welke persoonsgegevens over u zijn verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke derden deze zijn verstrekt (inzagerecht);
–          Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
–          Het laten verwijderen van de persoonsgegevens die door de drone zijn vastgelegd en op internet zijn verschenen (art. 36 Wbp en binnenkort art. 17 AVG);
–          In sommige gevallen een beroep doen op uw portretrecht, als de door de drone vastgelegde foto openbaar wordt gemaakt.