Home > Blog > Als bestuurder van een bv kunt u in persoon aansprakelijk zijn bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht

Als bestuurder van een bv kunt u in persoon aansprakelijk zijn bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht

Het kan gebeuren dat uw bv aansprakelijk wordt gehouden voor schade geleden door een wederpartij door toedoen van uw onderneming. In principe geldt dan dat u als bestuurder niet aansprakelijk bent. De wederpartij kan de door haar geleden schade in de meeste gevallen enkel verhalen op het vermogen van de onderneming. In het geval van een bv is dit een groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld de eenmanszaak, waarvoor juist wel geldt dat een wederpartij zich in beginsel kan verhalen op het privévermogen van de bestuurder. Dit is niet altijd het geval. U bent als bestuurder in beginsel niet aansprakelijk, wanneer u uw taken op de juiste wijze uitvoert. Doet u dat niet, dan kunt u privé aansprakelijk worden gehouden voor de geleden schade. Dit wordt ook wel “bestuurdersaansprakelijkheid” genoemd.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Indien uw bv een onrechtmatige daad pleegt, is de hoofdregel dat de bv aansprakelijk is. Onder bijzondere omstandigheden, waarbij geldt dat u als bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt, is er naast aansprakelijkheid van de onderneming, ook ruimte voor directe aansprakelijkheid van u als bestuurder. Wat betekent dat de schuldeiser ruimere verhaalsmogelijkheden heeft.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij inbreuk op IE-rechten
Wanneer uw bv wordt beschuldigd van inbreuk op bijvoorbeeld auteursrechten, modelrechten of merkrechten en dit komt bij de rechter vast te staan, dan kan de schadevergoedingsvordering en daarmee de vergoeding van de proceskosten en eventuele verbeurde dwangsommen in beginsel alleen op de onderneming worden verhaald.

Dit kan in een aantal gevallen anders liggen. U als bestuurder van de bv kan onder bepaalde omstandigheden, wanneer u wist of had moeten weten dat uw onderneming inbreuk pleegde en u bent nalatig geweest dit te voorkomen, ook een persoonlijk verwijt worden gemaakt. Of u als bestuurder iets te verwijten valt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Omstandigheden die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van bestuurdersaansprakelijkheid zijn:

  • Bent u als bestuurder feitelijk beleidsbepaler van de bv?
  • Was u als bestuurder nauw betrokken bij de inbreuk of had u op de hoogte moeten zijn van de inbreuk?
  • Heeft uw bv werknemers in dienst?
  • Zijn de inkoopprijzen opvallend laag?
  • Is sprake van een bekend merk?
  • Is de bv bekend met de branche?
  • Valt er iets op in facturen, e-mailcorrespondentie, etc.?

Als de bestuurder in staat is om de inbreuk te voorkomen maar dit niet heeft gedaan, hoewel dat met het oog op de IE-rechthebbende wel van hem kan worden gevergd, kan bestuurdersaansprakelijkheid worden aangenomen. In dat geval kan de wederpartij mogelijk de volledige schade op uw privévermogen verhalen.

Hoge drempel
Voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid gelden hogere eisen dan voor het aannemen van aansprakelijkheid van de bv. Het komt dan ook niet vaak voor dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden. Overigens is inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht slechts één van de gronden waarop een bestuurder persoonlijk kan worden aangesproken. Andere gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid zijn; het nemen van onnodig grote financiële risico’s, het handelen in strijd met andere wettelijke bepalingen, het failleren van de bv, etc.

Conclusie
Wees ervan bewust dat u als bestuurder van een bv risico loopt op persoonlijke aansprakelijkheid als blijkt dat uw bv inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van een derde. Wanneer u ervan op de hoogte raakt dat uw bedrijf mogelijk een IE-inbreuk pleegt, tref dan meteen maatregelen. Wetenschap van de inbreuk is dan wel noodzakelijk, maar vanaf het moment dat u als bestuurder weet of had moeten weten dat uw bedrijf een IE-inbreuk pleegt en u laat het na om te handelen, kunt u persoonlijk aansprakelijk zijn.